volejte Po–Pá: 7–15 h

Odborné učiliště a praktická škola Brno, Lomená 44

Potřebuji poradit a pomoct

Potřebuji poradit a pomoct

Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště. Zde je plynule navázáno na práci Speciálně pedagogických center a Pedagogicko psychologických poraden.

Toto pracoviště je profilováno do systému celého zařízení a posíleny jsou kompetence v rámci celého výchovně vzdělávacího systému v rovině:

 1. Řešení krizových intervencí
 2. Poradenská konzultační činnost
 3. Podpora a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Diagnostické činnosti
 5. Profesní poradenství
 6. Prevence patologických jevů

Na základě takto vymezeného obsahu působí v poradenském týmu tři roviny poradenských pracovníků: školní metodik prevence sociálně patologických jevůspeciální pedagog a výchovný poradce.

Průběžně a dle potřeby jsou uskutečňovány jednání výchovné komise.

Školní poradenský tým se v součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje žákům s horším prospěchem, ale především žákům se specifickými poruchami učení a chování. Podporuje je při překonávání veškerých socializačních obtíží edukace. V průběhu celého školního roku tedy sleduje prospěch i chování žáků a spolupracuje na řešení vzniklých problémů. Napomáhá při vyhledávání přiměřených výchovně-vzdělávacích postupů a motivace žáků.

Poskytuje nápomoc při spolupráci s rodiči, sociálními pracovníky, praktickými lékaři apod.

V rámci prevence patologických jevů působí na škole metodik prevence patologických jevů, který každý rok zpracovává Minimální preventivní program. V aktivitách na úseku prevence sociálně patologických jevů jsou významné kontakty s rodiči a zástupci dalších institucí (lékaři, Policie ČR, orgány péče o dítě, …) Pro zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči patologickým jevům v prostředí školy se realizují preventivní opatření v rámci MPP. Nejvýznamnější je zejména úzká a dlouhodobá spolupráce s Centrem pro drogové a jiné závislosti PPP Sládkova Brno a podpora mimoškolní činnosti.

Školní psycholožka

Mgr. Lenka Kurová, email: manova@oupslomena.cz

Konzultace po osobní domluvě, časový termín lze domluvit:

Konzultační hodiny 

Středa: 8.00–14.00 hod.

Krizová intervence okamžitě.

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • Diagnostika výchovných a výukových potížích
 • Krizová intervence pro žáky a jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Ankety a dotazníky ve škole
 • Monitorování situace ve třídách – sociometrické výzkumy
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků

Spolupráce s pedagogickými pracovníky

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

Spolupráce se členy ŠPP (školní poradenské pracoviště)

Další aktivity školního psychologa

 • Dokumentace o činnosti psychologa je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s Etickým kodexem školního psychologa
 • Práce navazující na Výchovnou komisi, účast na Pedagogické radě a zasedání Školního parlamentu
 • Účast na pravidelných pracovních setkání školních psychologů pod záštitou PPP Brno

Školní poradenské pracoviště:

Výchovní poradci:

 • Mgr. Hana Manová tel. 724 760 563, email: manova@oupslomena.cz
 • Mgr. Zdeněk Staroba tel. 774 889 913, email: staroba@oupslomena.cz

Metodik prevence, školní speciální pedagog:

 • Mgr. Jitka Sedláčková tel. 728 266 071, email: sedlackova@oupslomena.cz
Skip to content